Director HR
Salrom

Recrutor
George Butunoiu
Salrom

Societatea Naţională a Sării S. A. - SNS

Salrom este una dintre marile marile companii de stat ale României, o firmă modernă și profitabilă.

Link-uri

www.salrom.ro

www.emeoutlookmag.com

www.mediauno.ro 

Domeniile de activitate: Industrial products (Hard commodities), Consumer Services (Hospitality), Other industries (Mining)

Descrierea angajatorului

Cunoscută fiind ca unul dintre cei mai vechi producători de sare, România constituie un potenţial important în ceea ce priveşte această resursă naturală, ea situându-se din acest punct de vedere între primele ţări din Europa. Exploatarea sării este atestată documentar din perioada Imperiului Roman, când Dacia constituia principalul furnizor de sare al Romei, însă dovezile privind primele exploatări de sare din această zonă se pierd în negura timpurilor.

 

Persoană juridică română cu capital majoritar de stat, Salrom (Societatea Naţională a Sării S. A. - SNS) (www.salrom.ro) este o societate pe acţiuni înfiinţată în baza Hotărârii de Guvern numărul 767/21.11.1997, fiind continuatoarea a diverse forme de organizare specifice etapelor de dezvoltare a societăţii: direcţie generală, centrală, regie autonomă.

 

În cadrul economiei naţionale, continuitatea tradiţiei miniere a exploatării sării este asigurată de Salrom, care, pe lângă obiectul principal de activitate (exploatarea, prelucrarea şi comercializarea sării şi a substanţelor nemetalifere (calcar)), promovează turismul la minele saline deschise vizitării.

 

Răspândirea largă a zăcământului de sare pe teritoriul României a dus la apariţia şi dezvoltarea celor 7 exploatări, care ulterior au devenit sucursale ale Societăţii Naţionale a Sării S. A.: Slănic Prahova, Ocna Mureș, Praid, Ocna Dej, Râmnicu Vâlcea, Târgu Ocna, Cacica. Pentru o bună distribuţie a produselor sale, SNS şi-a dezvoltat o reţea proprie de distribuţie, care include depozite la Bucureşti şi Dej.

 

Societatea Nationala a Sarii S. A. are implementat si certificat un sistem de management integrat calitate-mediu-siguranța alimentului-sănătate și securitate ocupațională, conform standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 22000:2005, OHSAS 18001:2007 la nivelul sediului central, al Depozitului Chiajna și în cadrul celor șapte sucursale din subordine.

Alte informații relevante

Strategia următorilor 5 ani de activitate se subscrie unor direcții pricipale de acțiune, derivate atât din mediul actual de licențiere, dar și de piața de desfacere, din ce în ce mai concurențială: 

 

 • Exploatarea și comercializarea sării geme, Exploatarea, prelucrarea și comercializarea produselor de sare gemă. Cele două reprezintaă liniile de afaceri dominante “core business” pentru care societatea urmărește cota de piață și realizarea a peste 50% din venituri, sens în care va urmări menţinerea cotei de piaţă interne şi îndeosebi creşterea semnificativă a cotei de piaţă externe. Societatea îşi va direcţiona cu prioritate programele de investiții, în vederea reducerii costurilor de exploatare a sării geme. 
 • Producerea şi comercializarea produselor obţinute pe bază de sare soluţie (sare recristalizată, tablete de dedurizare, etc. Aceasta este a doua direcţie importantă de preocupare pentru conducerea societăţi având ca scop creşterea semnificativă a cotei de piaţă pe această categorie de produse prin eficientizarea exploatării dar şi dezvoltarea de noi canale de desfacere internă precum şi pătrunderea pe piaţa externă. 
 • Exploatarea şi comercializarea sării soluţie și Exploatarea şi comercializarea calcarului; Cele două activităţi reprezintă linii de afaceri pe care societatea le va continua, urmărind să acopere cererea captivă, acestea fiind activităţi în care există un nivel mare de dependenţă în relaţia furnizor-client. Conducerea va depune diligenţele necesare în vederea asigurării disponibilităţii fronturilor de lucru pentru resursele de calcar disponbile, însă perspectivele în ceea ce priveşte continuarea pe termen lung a acestor linii de afaceri rămân rezervate. Investiţii vor fi realizate la un nivel la care să se asigure mentenanţa şi desfăşurarea activităţii în condiţii optime şi de siguranţă. 
 • Prestări servicii de turism salin constând în punerea la dispoziţia turiştilor a spaţiilor subterane (saline) şi a bazinelor cu apă sărată şi oferirea de servicii specifice activităţilor de petrecere a timpului liber (recreere) şi alimentaţie într-un mediu benefic pentru sănătate. Acesta este o activitate complementară activităţii de bază pe care conducerea îşi propune să o dezvolte, la un nivel care să reprezinte cca 10% din cifra de afaceri a societăţii.
 • Dezvoltarea de noi linii de afaceri: Activităţi de exploatare a altor minerale nemetalifere precum exploatarea resurselor de grafit. Având în vedere că societatea deţine încă, în proprietate, perimetre şi licenţe specifice acestei activităţi, precum şi know-how specific acestei exploatări, aceasta îşi propune explorarea posibilităţii redeschiderii exploatării de grafit, în condiţiile creşterii atât a cererii de grafit în lume cât şi preţului de comercializare a acestei materii prime. Având în vedere că, în acest interval de timp, Societatea va intra într-o nouă perioadă de licenţiere de 5 ani, conducerea îşi propune realizarea unei analize structurale a rentabilităţii tuturor explotarilor pe care le are în funcţiune în vederea unei alocări optime a resurselor şi a capitalui în vederea îndeplinirii misiunii sale.
Director HR

Domeniile jobului: Executive management (Executive board), HR (Overall HR), Legal (Employment)

Descriere job

Responsabilitățile principale ale postului:

 • Asigură leadership-ul managementului resurselor umane (planificarea şi asigurarea resurselor umane, analiza, evaluarea şi gradarea posturilor, managementul performanţelor, dezvoltarea angajaţilor, recompensare – motivare, administrare şi salarizare) pentru a susţine îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.
 • Defineşte şi coordonează implementarea proiectelor de schimbare a structurii organizaţionale la nivel de sediu central şi sucursale. 
 • Coordonează procesul de întocmire/reactualizare a fişelor de post în conformitate cu structura organizaţională, statul de funcţiuni şi Regulament de Organizare şi Funcţionare.
 • Coordonează şi monitorizează implementarea proiectelor de analiză, evaluare şi gradare a posturilor.
 • Identifică împreună cu directorii celorlalte direcţii necesarul de personal din firmă şi urmăreşte încadrarea în limitele aprobate
 • Coordonează şi monitorizează derularea proceselor de recrutare şi selecţie de personal, pentru posturile vacanţe, aprobate de conducerea societăţii.
 • Defineşte, implementează şi monitorizează programul de integrare a noilor angajaţi.
 • Coordonează şi monitorizează implementarea unui sistem validat de evaluare a performanţelor profesionale ale angajaţilor şi procesul propriu zis de evaluare.
 • Centralizează rezultatele evaluărilor şi le analizează în corelaţie cu celelalte activităţi ale departamentului Resurse Umane.
 • Raportează rezultatele evaluărilor şi înaintează propuneri către directorii de direcţii şi directorul general.
 • Defineşte şi implementează proiecte de identificare a nevoilor de pregătire şi dezvoltare profesională a angajaţilor şi participarea acestora la traininguri, în funcţie de nevoile organizaţionale.
 • Defineşte şi implementează proiecte de calificare a angajaţilor din sucursale.
 • Defineşte şi implementează programul de succesiune pentru angajaţii cheie.
 • Monitorizează gradul de satisfacţie în muncă a angajaţilor în baza studiilor de satisfacţie în muncă şi realizează şi implementează planuri de acţiune şi corecţii necesare. 
 • Defineşte criteriile pentru realizarea studiilor privind satisfacţia în muncă a angajaţilor.
 • Oferă suport la elaborarea bugetul de resurse umane şi monitorizează respectarea acestuia pentru încadrarea în bugetul organizaţiei.
 • Asigură consultanţa către managementul organizaţiei în probleme de gestionare a resurselor umane.
 • Asigură asistenţa managementului în problemele legate de relaţiile între angajaţi.
 • Proiectează rapoarte specifice de resurse umane (dashboard) şi asigură implementarea şi menţinerea acestora în scopul de a da suport deciziilor în domeniul managementului resurselor umane.
 • Oferă suport la elaborarea documentelor de guvernanţă corporativă – Regulament Intern, Cod Etic, Regulament de Organizare şi Funcţionare.
 • Monitorizează modul de respectare a guvernantei corporative şi a politicilor şi procedurilor de resurse umane pentru a asigura conformitatea cu acestea.
 • Furnizează suport pentru deciziile care implică direcţia de resurse umane în privinţa contractelor care angajează compania.
 • Dezvoltă echipa prin coaching şi mentoring în sensul dezvoltării competenţelor individuale pentru creşterea eficienţei.
 • Construieşte o echipă eficienţa prin angajarea celor mai potriviţi candidaţi şi planifică dezvoltarea acestora pentru valorificarea potenţialului fiecărui angajat din subordine.
 • Distribuie sarcinile în cadrul echipei în funcţie de rolul şi capacităţile fiecărui angajat pentru a asigura realizarea la timp şi la standardele aşteptate a obiectivelor echipei.
 • Elaborează fişa postului pentru subordonaţii direcţie resurse umane pentru a asigura claritatea aşteptărilor organizaţiei din partea ocupanţilor posturilor şi pentru a facilita atingerea obiectivelor individuale.
 • Planifică performanţa direcţiei ţinând cont de contextul organizaţional, stabileşte obiective şi indicatori de performanţă pentru angajaţii din subordine, monotorizeaza şi evaluează periodic performanţa subordonaţilor pentru stimularea performanţei individuale şi realizarea rezultatelor echipei.
 • Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale în cadrul direcţiei de resurse umane.
 • Propune recompensarea/sancţionarea personalului din subordine conform procedurilor interne.
 • Avizează planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine.
 • Avizează documente din aria administrării şi salarizării de personal: ştate de plată, adeverinţe de salariat. 
 • Informează Directorul General în legătură cu probleme importante cu potenţial impact asupra companiei sau/şi a obiectivelor strategice.
 • Asigură relaţia cu organizaţiile sindicale în ceea ce priveşte obligaţiile de informare şi consultare, pentru a creea un climat de parteneriat şi a asigura conformitatea cu cerinţele legale.

Cerințe job

Căutăm specialiști generaliști în resurse umane cu experiență managerială relevantă în companii mari, cu mulți angajați și cu activități complexe, preferabil de producție. Limba engleză trebuie cunoscută cel puțin la nivel mediu.

Salariul fix lunar (€ net)

2 000+

Oferta detaliată

Pachetul salarial este competitiv pe piața din România, atât printre companiile și instituțiile de stat, cât și printre cele private.

Alte informații

Contractul de muncă este pe perioadă nedeterminată.

Fotografii